Wykaz gatunków fauny i flory występujących na obszarze stawów i obrzeży Ośrodka Zarybieniowo-Rybackiego "Żurawia" zaobserwowanych w latach 2001-2009


Ryby hodowane (* m.in. do zarybień wód otwartych - rzeki, jeziora itp.)

1. Karp* (Cyprinus carpio)
2. Karp koi (Cyprinus carpio)
3. Amur (Ctenopharyngodon idella syn. Leuciscus idella)
4. Lin* (Tinca tinca)
5. Lin pomarańczowy
6. Jaź* (Leuciscus idus)
7. Jaź Orfa (Leuciscus idus)
8. Karaś pospolity* (Carassius carassius)
9. Karaś kol. (Carassius carassius)
10. Tołpyga biała (Hypophthalmichthys molitrix)
11. Tołpyga pstra (Hypophthalmichthys nobilis)
12. Szczupak* (Esox lucius)
13. Sandacz* (Sander lucioperca)
14. Okoń* (Perca fluviatilis)
15. Płoć* (Rutilus rutilus)
16. Leszcz* (Abramis brama)
17. Wzdręga* (Scardinius erythrophthalmus)
18. Węgorz* (Anguilla anguilla)
19. Miętus* (Lota lota)
20. Kleń* (Squalius cephalus)
21. Boleń* (Aspius aspius)
22. Sum* (Silurus glanis)
23. Brzana* (Barbus barbus)
24. Jesiotr (Acipenser sturio)
25. Lipień* (Thymallus thymallus)
26. Świnka* (Chondrostoma nasus)
27. Certa* (Vimba vimba)
28. Jelec* (Leuciscus svallize)
29. Krąp* (Blicca bjoerkna)

Inne gatunki ryb występujące w wodach OZ-R "Żurawia" nie będące przedmiotem hodowli

1. Jazgarz (Gymnocephalus cernuus)
2. Ciernik (Gasterosteus aculeatus)
3. Cierniczek (Pungitius pungitius)
4. Słonecznica (Leucaspius delineatus)
5. Kiełb (Romanogobio albipinnatus)
6. Śliz (Barbatula barbatula)
7. Minóg (Lampetra planeri)
8. Sumik karłowaty (Ameiurus nebulosus)
9. Różanka (Rhodeus sericeus)
10. Piskorz (Misgurnus fossilis)
11. Koza (Cobitis taenia)

Skorupiaki

1. Rak szlachetny
2. Rak błotny
3. Rak pręgowany

Mięczaki - w opracowaniu

Motyle

1. Paź królowej
2. Mieniak tęczowiec
3. Mieniak stróżnik
4. Pokłonnik osikowiec
5. Rusałki – wszystkie gatunki
6. Zwisak pokojowiec
7. Zwisak Lipowiec
8. Zwisak topolowiec
9. Zwisak gładysz

Płazy

1. Traszka zwyczajna
2. Kumak nizinny
3. Grzebiuszka ziemna
4. Ropucha szara
5. Ropucha zielona
6. Ropucha paskówka (Bufo calamita)
7. Rzekotka drzewna
8. Żaba śmieszka
9. Żaba jeziorowa
10. Żaba trawna
11. Żaba moczarowa

Gady

1. Zaskroniec zwyczajny
2. Jaszczurka zwinka
3. Żółw czerwonolicy

Ptaki chronione – gniazdujące

1. Perkoz dwuczuby - stale (2-3 pary)
2. Perkoz rdzawoszyi - nieregularnie (1 para)
3. Perkozek - stale (2-3 pary)
4. Bąk - stale (1 para)
5. Bączek - nieregularnie (1 para)
6. Łabędź niemy - stale (2-3 pary)
7. Błotniak stawowy - stale (3-4 pary)
8. Wodnik - stare (3-4 pary)
9. Kureczka nakrapiana - nieregularnie (1 para)
10. Karliczka - nieregularnie (1 para)
11. Kokoszka wodna - stale (2-4 pary)
12. Czajka - stale (3-8 par)
13. Sieweczka rzeczna -stale, liczna 5-10 par
14. Brodziec krwawodzioby - nieregularnie (1-2 pary)
15. Stalugwa - stale (1-2 pary)
16. Kuliczek piskliwy - stale (2-3 pary)
17. Zimorodek - stale (2-4 pary)
18. Wąsatka - nieregularnie (1-2 pary)
19. Remiz - nieregularnie (1-2 zasiedlone gniazda)
20. Słowik szary - stale, liczny
21. Rokitniczka - stale (4-6 par)
22. Wodniczka - stw. jednorazowo 2001r. (1 para)
23. Trzcinniak - stale (liczny)
24. Trzcinniczek - nieregularnie (1-2 pary)
25. Łozówka - stale (liczna)
26. Muchołówka szara - stale (liczna)
27. Muchołówka mała - nieregularnie (1-2 pary)
28. Pliszka siwa - stale (liczna)
29. Pliszka żółta - stale (1-5 par)
30. Srokosz - nieregularnie (1 para)- w sąsiedztwie
31. Gąsiorek - stale (2-3 pary)
32. Białożytka - nieregularnie w otulinie ( 1 para)
33. Dziwonia - stale (1-3 pary)
34. Dzwoniec - stale (pow. 1 pary)
35. Kulczyk - stale (1-5 pary)
36. Trznadel - stale (liczny)
37. Potrzos - stale (liczny)
38. Makolągwa - stale (2-4 pary)
39. Mazurek - stale (liczny)
40. Sierpówka - stale (liczna)
41. Wilga - stale (min. jedna para)
42. Dudek - nieregularnie (1 para)
43. Strzyżyk - stale (liczny)
44. Kwiczoł - stale (4-10 par)
45. Drozd śpiewak - stale (3-4 pary)
46. Kos - nieregularnie w otulinie (1-2 pary)
47. Pokląskwa - nieregularnie (1-3 pary)
48. Kopciuszek - stale (2-3 par w obrębie zabudowań)
49. Dzwoniec - nieregularnie (1-2 pary)
50. Dzięcioł średni - nieregularnie

Ptaki nielęgowe stale bytujące w okresie lęgowym lub okresowo zalatujące (obszar żerowiskowy lub noclegowy)

1. Bocian biały - 1-2 pary gniazdują w okolicy
2. Bocian czarny - 1 para gniazduje w okolicy
3. Mewa śmieszka - liczna
4. Mewa pospolita - liczna
5. Mewa srebrzysta - sporadycznie na przelotach
6. Rybitwa zwyczajna - 4-10 osobników
7. Rybitwa czarna - 2-6 osobników
8. Rybitwa mała - 2-6 osobników
9. Rybitwa wielkodzioba - sporadycznie na przelotach
10. Kulik wielki - 1 osobnik
11. Bielik - 2 osobniki
12. ~~ wszystkie krukowate - liczne
13. Czapla biała - zalatuje 4-17 osobników
14.Czapla siwa - liczna, gniazdują w okolicy
15.Czapla purpurowa - sporadycznie
16. Kormoran czarny - do 5 osobników zalatujących (niepożądany z uwagi na hodowlę ryb)
17. Kormoran mały - sporadycznie
18. Tracz nurogęś - regularnie na przelotach
19. Żuraw - sporadycznie na przelotach
20. Brzegówka - licznie, obszar żerowania i noclegowania
21. Oknówka - licznie, obszar żerowania i noclegowania
22. Dymówka - licznie, obszar żerowania i noclegowania
23. Szczygieł - licznie, obszar żerowania
24. Puszczyk - min. 1 para
25. Rybołów - 1 para, obszar żerowania
26. Łabędź krzykliwy - sporadycznie na przelotach

Ptaki łowne (chronione okresowo lub całorocznie) lęgowe, okresowo bytujące lub występujące podczas przelotów na obszarze stawów "Żurawia"

1. Gęgawa - na przelotach
2. Gęś zbożowa - na przelotach
3. Gęś krótkodzioba - sporadycznie na przelotach
4. Krzyżówka - liczna lęgowa
5. Krakwa - na przelotach, sporadycznie żeruje
6. Świstun - na przelotach
7. Cyraneczka - na przelotach
8. Cyranka - na przelotach
9. Głowienka - liczna lęgowa
10. Podgorzałka - na przelotach
11. Czernica - liczna lęgowa
12. Kuropatwa - lęgowa, licznie zimuje
13. Przepiórka - zalatuje, lęgi w sąsiedztwie
14. Bażant - liczny lęgowy
15. Kszyk - nieliczny, sporadycznie lęgowy
16. Słonka - na przelotach, sporadycznie zimuje
17. Grzywacz - lęgowy, liczny

Ssaki, występowanie których stwierdzono na obszarze stawów OZ-R "Żurawia" (* gatunki prawnie chronione)

1. Wydra - liczna
2. Bóbr* - liczny
3. Łasica * - liczna
4. Kuna kamionka* - nieliczna, obszar żerowania
5. Rzęsorek rzeczek* - liczny
6. Ryjówka aksamitna* - liczna
7. Ryjówka mała* - liczna
8. Kret* - liczny
9. Tchórz - liczny
10. Sarna - liczna
11. Zając - liczny
12. Jenot - nieliczny
13. Lis - liczny
14. Piżmak - licznyWykaz gatunków fauny i flory występujących na obszarze stawów i obrzeży Ośrodka Zarybieniowo-Rybackiego "Żurawia" zaobserwowanych w latach 2001-2009


I. Zespół szuwaru brzegowego (roślinność wodna wynurzona)

1. Trzcina zwyczajna - Phragmites communis
2. Mozga trzcinowa - Phalaris arundinacea
3. Manna mielec - Glyceria maxima
4. Jeżogłówka gałęzista - Sparganium ramosum
5. Jeżogłówka pojedyncza - Sparganium simplex
6. Pałka szerokolistna - Typha latifolia
7. Pałka wąskolistna - Typha angustifolia
8. Tatarak zwyczajny - Acorus calamus
9. Czermień błotna - Calla palustris
10. Turzyca pęcherzykowata - Carex vesicaria
11. Turzyca sina - Carex glaca
12. Turzyca bagienna - Carex limosa
13. Turzyca pospolita - Carex fusca
14. Turzyca długowłosa - Carex elongata
15. Oczeret jeziorny - Schoenoplectus lacustris
16. Sit rozpierzchły - Juncus effusus
17. Sit skupiony - Juncus conglomeratus
18. Sit siny - Juncus inflexus
19. Sit drobny - Juncus bulbasus
20. Kosaciec żółty - Iris pseudoacarus
21. Karbieniec pospolity - Lycopus europaeus
22. Biedrzeniec wielki - Pimpinella malar
23. Knieć błotna - Caltha palustris
24. Łączeń baldaszkowy - Butomus umbellatus
25. Żabieniec babka wodna - Alisma plantago-aquatica
26. Żabieniec trawolistny - Alisma grami neum
27. Ponikło błotne - Heleocharis palustris
28. Ponikło igłowate - Heleocharis acicularis
29. Sitowie leśne - Scirpus silvaticus
30. Cibora żółta - Cyperus flavescens
31. Cibora brunatna - Cyperus fuscus
32. Strzałka wodna - Sagittaria sagittifolia
33. Bobrek trójlistny - Menyanthes trifoliata
34. Mięta nadwodna - Mentha aquatica
35. Czyściec błotny - Stachys palustris
36. Przetacznik błotny - Veronica scutellata
37. Niezapominajka błotna - Myosotis palustris
38. Żywokost lekarski - Symphytum officinale
39. Tojeść pospolita - Lysimachia vulgaris
40. Tojeść bukietowa - Lysimachia thyrsiflora
41. Tojeść rozesłana - Lysimachia nummularia
42. Nawłoć pospolita - Solidago virga-aurea
43. Marchewnik (trybula leśna - Antriscus silvestris
44. Barszcz zwyczajny - Heracieum sphandylium
45. Kropidło wodne - Oenanthe aquatica
46. Potocznik - Berula erecta
47. Marek szerokolistny - Sium latifolium
48. Wierzbownica błotna - Epilobium palustre
49. Rzepicha błotna - Roripa palustris
50. Rukiew wodna - Nasturtium officinale
51. Szczaw lancetowaty - Rumex hydrolapathum
52. Szczaw wodny - Rumex aquatica
53. Skrzyp błotny - Equisetum palustre

II. Zespół roślinności pływającej (nymfeidy)

1. Grzybień biały - Nymphaea alba
2. Grążel żółty - Nuphar luteum
3. Grzybieńczyk* - Limnanthemum nymphoides
4. Spirodela wielokorzeniowa - Spirodela polyrrhiza
5. Rzęsa drobna - Lemna minor
6. Rzęsa garbata - Lemna gibba
7. Rzęsa trójrowkowa - Lemna trisulca
8. Kotewka *orzech wodny - Trupa natans
9. Żabiściek pływający - Hydrocharis morsus-ranae
10. Pływacz zwyczajny - Utricularia vulgaris
11. Pływacz średni - Utricularia intermedia
12. Okrężnica bagienna - Hottonia palustris
13. Przęstka - Hippuris vulgaris
14. Włosiennicznik rzeczny - Batrachium fluitans
15. Włosiennicznik wodny - Batrachium aquatile
16. Rdest ziemnowodny wodny - Polygonum amphibium
17. Osoka aloesowata - Stratiotes aloides

III. Zespół roślin zanurzonych (elodeidy)

1. Wywłócznik okółkowy - Myriophyllum verticillatum
2. Wywłócznik kłosowy - Myriophylum spicatum
3. Rogatek sztywny - Ceratophyllum demersum
4. Moczarka kanadyjska - Elodea canadensis
5. Rdestnic kędzierzawa - Potamogeton crispus
6. Rdestnica połyskliwa - Potamogeton lucens
7. Rdestnica drobna - Potamogeton pusillus i inne rdestnice
8. Zdrojek (mech wodny) - Fontinalis sp.

IV. Gatunki rzadkie zespołu łąkowego

1. Storczyk plamisty* - Orchis maculata
2. Kruszyk błotny* - Epipactis palustris